Reklamace - podmínky

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

V tomto případě je možné postupovat:

 1. vyplněním reklamačního formuláře. (Kod reklamovaného produktu není potřeba vyplnit, při vyplňování na mobilu, tabletu apod. přepněte prohlížeč do režimu zobrazení v pc.) a příložení potvrzení reklamace ke zboží, které Vám příjde do emailu
 2. oslovením Vašeho autorizovaného servisu přímo ve Vaší lokalitě, kdy seznam servisu naleznete v záložce autorizované servisy
 3. osobní návštěvou na prodejně Horská 884, Trutnov
 4.  

  Reklamační formulářJméno a příjmeníVaše telefonní čísloVaše poštovní adresaČíslo objednávky (naleznete na objednávce)Výrobek zašluKód reklamovaného produktuNázev reklamovaného produktuZpůsob vyřízení reklamacePopis závadyPřipojené souboryOdeslat

   

   

  V případě dotazu k reklamaci nás můžete kontaktovat na:

   

  reklamace@elektrochram.cz

   

  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

  Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  Prodávající je obchodní společnost ELMONT-CH, spol. s r. o., Horská 884, Trutnov 54101 IČ: 13584561 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

   SPOTŘEBITEL MUSÍ PROKÁZAT SVŮJ NÁKUP  (PRODEJNÍ DOKLAD, VÝPIS Z ÚČTU APOD.) Pokud doklad nebude dodán do 30 dnů od přijetí zboží bude zboží zasláno zpět a reklamace bude zamítnuta.

   

  Vady zboží

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

  • a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  • 3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle předchozího odstavce písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
  • 4. Bod 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
  • 5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • 6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

  Práva z vady zboží

  1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, je však povinen tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dvou let uvedená v předchozí větě neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

  smlouvy odstoupit.

  2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

  3. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

  4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

  6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

  7. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

  8. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, a to v obvyklé výši.

  9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ustanoveními § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

  b) se vada projeví opakovaně,

  c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  10. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

  11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

  12. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  Lhůty

  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců (pro právnické osoby 12 měsíců), avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nezačíná běžet nová záruční doba.

  Reklamace konečným spotřebitelům je vyřízena do 30 dnů.

  Reklamace zboží zakoupeného na IČO může být prodloužena na 60 dnů.

   

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po vytknutí vady. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc
  do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60
  dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za den, platí i pro špatně zasláné odstoupení od kupní smlouvy, případně špatně zaslaného zboží.

   

  Ostatní

  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

  Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

   

  Zákazník má možnost zboží přímo do autorizovaného servisu, náklady vzniklé s reklamaci po uznání reklamace a doložení potřebných dokumentů budou proplaceny.

   

  Při převzetí zboží si zkontrolujte spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, zjevná poškození). Jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu.

  Pokud viditelně poškozenou zásilku od přepravce převezmete a toto nezapíšete do předávacího protokolu, nemusí být dodatečná reklamace poškození uznána. Přebírejte tedy zásilku od přepravce obzvláště pečlivě a sebemenší poškození – i přepravních obalů – s přepravcem zapište.

  Pokud Vám není při převzetí umožněno zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné vady zboží, doporučujeme učinit nejpozději do tří dnů, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, od převzetí zásilky. V případě problémů je nezbytné vše zaznamenat foto nebo video-dokumentací, nevyhazovat přepravní obaly a neprodleně nás kontaktovat e-mailem na adrese reklamace@elektrochram.cz. Vašemu problému se budeme ihned věnovat a oznámíme Vám další postup.

   

  V případě reklamace značky riwall, scheppach, elpumps se obraťte s žádostí o svoz zboží na reklamace@elektrochram.cz svoz do servisu proběhne zdarma.

  Vyřízení reklamace

  V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

  Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ( reklamace zboží zakoupeného na IČO může být prodloužena na 60 dnů. ) ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

  Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

  Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

  V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.


  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na základě písemné výzvy kupujícím a při dodání podacího štítku České pošty či jiného dokladu o zaslání zboží, který byl vystaven přepravní společností.

   

  V případě zamítnutí reklamace má spotřebitel právo využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů o věcně příslušném orgánu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, kde mediátorem je ČOI, máli spotřebitel zájem o mimosoudní řešení sporu je potřeba vyplnit formulář na: https://adr.coi.cz/cs

   

  Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3. ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

   

   

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení